Convocatòria concurs de trasllats 2012
CONVOCATÒRIA CONCURS TRASLLATS 2012-2013

Convocatòries concurs de trasllats 2012/2013
  • Resolucions molt semblants a les de fa dos anys
  • No hi haurà destinació d’ofici o  sigui  si es participa al concurs  i no obtenen cap destinació dels llocs sol·licitats quedaran sense destinació (aleshores recordar que caldrà participar a les adjudicacions d’estiu – final de curs-)
  • Per les persones que van participar fa dos anys  es podrá recuperar el barem  dels apartats en que  es va tenir la máxima puntuació
  • Es valorarà el nivel D de català o equivalent  (fa dos anys no es va valorar)Calendari

·        Data publicació DOGC:  31 d’octubre
·        Termini de sol·licituds:  del 6 de novembre al 22 de novembre ( ambdós inclosos)
·        Publicació llista admesos i exclosos i puntuació: al voltant de 21 de gener (5 dies per posibles reclamacions)
·        Publicació vacants provisionals:  abans de 15 de febrer
·        Publicació resolució provisional: 14  de març
·        Reclamacions resolución provisional: 5 dies hàbils a partir de l’endemà de resolució provisional
·        Publicació vacants definitives:  abans 12 d’ abril
·        Resolució definitiva:  14 de maig ·            Els participants hauran de presentar una única sol·licitud per a cada cos pel que participin
·            Les administracions educatives hauran de determinar les vacants provisionals i definitives dels centres i llocs corresponents al seu àmbit de gestió amb anterioritat a les següents dates:
·            Vacants provisionals: abans del dia 15 de febrer de 2013.
·            Vacants definitives: abans del dia 12 d' abril de 2013.
·            Els concursos es resoldran segons els barems annexos a l'ordre (Annex III per a tots els cossos docents i Annex IV pels cossos d’inspecció) (Segons REIAL DECRET 1364/2010).
·            Els efectes de les resolucions de les convocatòries dels concursos de trasllats serà la d'1 de setembre de 2013.
·            Les destinacions adjudicades a la resolució definitiva són irrenunciables
·            Es valoraran els mèrits fins la data límit de presentació de sol·licituds (22 de novembre 2012)
·            Mèrits per antiguitat i càrrecs de coordinació, càrrecs directius i tutoria: només compten els assolits a partir de ser funcionaris de carrera.
·            Es puntua la situació de provisionalitat
·            El professorat suprimit, per mantenir el dret preferent, no està obligat a demanar tots els centres de la zona o localitat
·            Es valora haver format part dels tribunals d'oposicions, la tutoria de les pràctiques del màster i la de les pràctiques dels alumnes universitaris.
·            La tutoria compta a partir de la LOE o sigui a partir de maig de 2007

Qui ha de participar de forma obligatòria al concurs de trasllats?
El professorat funcionari en pràctiques.
El professorat propietari provisional que encara no ha pogut aconseguir una destinació definitiva.
El professorat que ha perdut la seva destinació definitiva (“professorat suprimit”).

Qui pot participar de forma voluntària?
El professorat definitiu que va obtenir la última definitiva fa dos cursos o més.


Pdf (+)

Elements del barem (provisional)   SEGONS REIAL DECRET 1364/2010
1.1 Antiguitat en el centre
1.1.1 Permanència en la destinació definitiva

1.1.2 Per cada any com funcionari de carrera en situació de provisionalitat o en expectativa de destinació
1.1.3 Serveis en centres d’especial dificultat

1r i 2n any: 2 punts per any + 0,1666 per mes
3r any: 4 punt + 0,3333 per mes
 any i següents: 6 punts per any + 0,5000 per mes

2 punts per any + 0.166 per cada mes
2 punts per any de funcionari de carrera a la plaça
1.2 Antiguitat en els cos
1.2.1 Per cada any de serveis efectius en servei actiu com a funcionari de carrera en el cos des del que es participa
1.2.2 Serveis en altres cossos del mateix subgrup o superior

2 punts per any + 0.166 per cada mes

1,50 per cada any
2. Cossos de catedràtics/ques
 5 punts
3 Mèrits acadèmics ( màxim 10punts)

3.1.1 Per posseir títol doctor
3.1.2 Per títol màster oficial diferent del requerit per a l’ingrés, de mínim 60 crèdits
3.1.3 Per reconeixement suficiència investigadora, el certificat-diploma acreditatiu d’estudis avançats
3.1.4 Per premi extraordinari en el doctorat, llicenciatura o grau o menció honorífica. Conservatoris Superiors de Música
3.2.1 Titulacions de grau
3.2.2 Titulacions universitàries 1r cicle
3.2.3 Titulacions de segon cicle
3.3 Titulacions règim especial i Formació Professional .
a) Titulacions professionals música i dansa
b) Titulacions d’EOI
 (el cicle elemental d’EOI és equivalent al actual nivell B1 (intermig). El 2n curs del cicle superior o el certificat d’aptitud d’EOI antics, a l’actual nivell B2 (avançat).
c) T. de tècnic superior d’arts plàstiques i Disseny o d’FP)
5 punts

3 punts

2 punts ( només es valorarà en cas de no al·legar el títol de Doctor
1 punt
5 punts per títol universitari oficial de Grau
3 punts
3 punts

1,5 punts
Por cada certificació de nivell C2: 4 punts
Por cada certificació de nivell C1: 3punts
Por cada certificació de nivell B2: 2punts
Por cada certificació de nivell B1: 1 punt
 2 punts
4.Exercici càrrecs directius i altres funcions (màxim 20 punts)

Director/a de centres públics o serveis educatius o càrrecs equivalents
4.2 Per cada any com vicedirector, subdirector, secretari, cap d’estudis o càrrecs equivalents o assimilats
4.3 Coordinacions de cicle, tutories, caps de seminari, departament, d’informàtica, riscos laborals, activitats i serveis, lingüístics, assessors de formació
4 punts per any + 0,3333 per mes

2,50 punts per any + 0,2083 per mes

1 punt per any complert + 0,0833 punts
(màxim 5 punts)

5. Formació i perfeccionament (màxim 10 punts)

5.1 Activitats de formació superades
5.2 Per impartició de formació
5.3 Per cada especialitat adquirida pel procediment adquisició noves especialitats
Per cada 10 hores 0,1 punts (màxim 6 punts)
Per cada 3 hores 0,1 punts ( Màxim 3 punts)
1 punt
6.Altres mèrits (Màxim 15 punts)

6.1 Publicacions: llibres i revistes
6.2 Premis participació en projectes investigació i innovació
6.3 Mèrits artístics i literaris
Per premis en exposicions i concursos
6.4 Llocs en l’administració educativa
6.5 Membre de tribunal d’oposicions ( a partir 2007)6.6. Tutorització pràctiques de Màster i per a obtenció de títols de grau 

6.7 Certificats de coneixement de català superior al  nivell C

Fins a 8 punts

 Fins a 2,5 punts


Fins a 2,50 punts

1,50 per cada any + 0,12 per mes
0,25 per convocatòria
Per cada any 0,1 punts  
 4 punts