Publicades al DOGC resolucions concursos de trasllats curs 2010

RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ: 
"s’estableix el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució per retirar la documentació lliurada pels concursants. A aquests
efectes, podran fer-ho personalment o delegar-ho en una altra persona, degudament
autoritzada, sempre que el mateix interessat o tercers no hagin interposat recursos que
el puguin afectar. Si no es retira la documentació en el termini establert, s’entendrà
que el participant renuncia a recuperar-la i, per tant, perdrà el seu dret a fer-ho"( fins 14 de novembre)