Funcionaris en pràctiques 2012: DOCUMENTACIÓBaremació 2010

Mestres: quines especialitats puc demanar? Trasllats 2010


Mestres: Especialitats de la fase de concurs de trasllats 2010

Especialitats de la fase de concurs de trasllats

AJUDA! (trasllats 2010)


Centres de recent posada en funcionament. (codi CRF) Trasllats 2010


Centres d'atenció educativa preferent (Trasllats 2010)Fases de participació en el concurs 2010


Especialitats de la fase de concurs de trasllats 2010Peticions de la fase de concurs de trasllats 2010Mèrits de valoració objectiva (mèrits acadèmics) Trasllats 2010Mèrits de valoració objectiva (antiguitat) --- Trasllats 2010Catedràtics: vacants a les que participen? (Trasllats 2010)

Secundària: Especialitats de la fase de concurs de trasllats 2010

Especialitats de la fase de concurs de trasllats
Cossos d’ensenyaments secundaris:

El professorat que participa en la fase de concurs de trasllats ha d’indicar les especialitats per ordre de preferència, amb un màxim de sis.

Mapa de centres (trasllats 2010)Mestres que volen passar a l'ESO

Provisió de llocs en IES

Només poden concursar a places a l'ESO... 

- els mestres que ja hi són adscrits amb caràcter definitiu a places de l'ESO

-"els mestres que compleixin els requisits d'especialització d'educació especial o pedagogia terapèutica"

 

Normativa: Resolució EDU/3679/2010, de 12 de novembre de 2010

6.a) Trasllats de mestres amb destinació definitiva en els dos primers cursos de l'ESO.

Podran participar per traslladar-se a llocs de treball dels dos primers cursos de l'ESO els mestres que ja hi són adscrits amb caràcter definitiu, d'acord amb el que estableix el punt 1 de la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i els mestres en situació de pèrdua de la destinació definitiva per supressió en la plantilla del centre del lloc de treball que ocupaven en un institut o instituts-escola.

Als efectes d'accedir a llocs dels dos primers cursos de l'ESO, no es consideren els mestres adscrits amb caràcter definitiu a llocs de pedagogia terapèutica en instituts o instituts-escola, ni els afectats per supressió d'aquests llocs, els quals s'acolliran al que disposa l'apartat b d'aquesta base.

6.b) Provisió de llocs de pedagogia terapèutica.

Els mestres que compleixin els requisits d'especialització d'educació especial o pedagogia terapèutica podran participar per ocupar els llocs de treball de pedagogia terapèutica en instituts o instituts-escola.

Els mestres adscrits amb caràcter definitiu a llocs de pedagogia terapèutica en instituts o instituts-escola i els afectats per supressió d'aquests llocs, podran participar per ocupar llocs de la mateixa especialitat en altres instituts o instituts-escola, o bé llocs d'educació especial en escoles o centres d'educació especial.

Qui està obligat a participar?

Han de participar de manera forçosa els que no tenen plaça definitiva: els propietaris provisionals, els funcionaris en pràctiques, els "suprimits", els reingressats...

Podran sol•licitar peticions corresponents a centres i/o municipis.
 
Si participen forçosos en el concurs i no obtenen cap destinació dels llocs sol•licitats a la convocatòria del 2010 NO seran destinats d'ofici.


En cap cas no s'adjudicarà d'ofici una destinació a llocs de treball de caràcter itinerant, de centres d'educació especial, d'atenció educativa preferent ni de centres o aules de formació de persones adultes.

Si un vol treballar en places de caràcter itinerant, de centres d'educació especial, d'atenció
educativa preferent ni de centres o aules de formació de persones adultes, ha de demanar-les expressament, amb el seu codi corresponent.

On i com puc entregar les al·legacions?

Com puc presentar les al·legacions si estic fora de Catalunya (Espanya o estranger...)?

Com a norma general, s'han d'entregar a la seu dels SSTT on treballem, però si per qualsevol motiu no és possible...

La normativa del CT diu...

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 6 de novembre al  22  de novembre  de 2012, ambdós inclosos.

En tot cas, els documents de presentació i d'al·legació de mèrits es podran presentar al registre del Departament d'Educació, als seus serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a qualsevol de les dependències a què es refereix  l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

En el cas que s'opti per presentar la documentació en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.


*********************

El que cal és anar a l'article 38.4 de la llei 30/1992 a veure què diu...:


Llei 30/1992, de 26 de novembre

"Mitjançant els procediments previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú"


Aquest és el text concret que trobem a la llei i ens diu que les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans adrecin als òrgans de les administracions públiques podran presentar-se:

a) Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin.

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les Entitats que integren
l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit el Conveni oportú.

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consolars d'Espanya a l'estranger.

e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.
Podeu consultar íntegrament la Llei 30/1192.

****************

Queda clar que podem entregar les nostres al·legacions a d'altres admnisitracions, a les oficines de correus i si estem a l'estranger, oficines consulars...

Sobre correus: porteu un sobre obert, amb la documentació al seu interior, i una còpia del full primer, amb la relació que es presenta... L'administratiu de correus us ha de segellar el full que us quedeu i el full de dins... I certifiqueu. Les dues coses us serviran de registre i justificant d'entrega... Envieu-la a les adreces dels vostres SSTT...

Modificació o correcció de les peticions

Puc eliminar/modificar/corregir/afegir les dades introduïdes al formulari una vegada ja he tramés la sol·licitud?

Sí, sempre que estiguis dins del termini de presentació de sol·licituds (entre el 25/11/10 i 14/12/10)

Com s’ha de fer?

En cas que els interessats vulguin eliminar la sol·licitud tramesa la podran anul.lar telemàticament i un cop anul·lada podran tornar a presentar una altra sol·licitud per via telemàtica.

Una vegada finalitzi el termini de presentació de sol·licituds (14-D) no es podrà modificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar l’ordre de prelació de les destinacions sol.licitades.


Puc presentar més reclamacions o al·legacions una vegada finalitzat el periode de sol·licituds?. 

No. Únicament podràs presentar al·legacions o reclamacions dintre del periode de sol·licituds, i ho has de fer constar en el formulari web. 

I únicament sobre el que vas indicar al formulari podràs tornar a presentar reclamació (si no estàs d’acord amb la baremació) durant els 5 dies que hi haurà quan surtin les adjudicacions provisionals (finals de febrer-març 2011)

Per tant, convé que posis en el formulari web tots els mèrits que no tens reconeguts i facis les al·legacions que creguis convenient. A continuació, amb la còpia de les al·legacions/reclamacions, presentes en els SSTT la documentació que justifiqui la teva reclamació. Si tot i així, quan surtin publicades les llistes provisionals d’adjudicacions, no han estat reconeguts, podràs fer de nou la reclamació sobre el que ja havies indicat (no sobre cap altre nou mèrit que puguis tenir)

Temes d'ajut:

Em poden adjudicar d’ofici un CAEP, o un lloc de treball itinerant en una ZER…?

En cap cas no s'adjudicarà d'ofici una destinació a llocs de treball de caràcter itinerant, de centres d'educació especial, d'atenció educativa preferent ni de centres o aules de formació de persones adultes. NO ES DONEN SI NO ES DEMANEN…!!!

Les destinacions de Formació de Persones Adultes, CAEP i professorat itinerant de les ZER s'han de demanar expressament amb el codi de la ZER o del centre i NO estan incloses en les peticions genèriques.

En general, en un Concurs de Trasllats, d’ofici no et donaran una plaça definitiva...
 • que comporti itinerància (ZER)
 • ni les de centres específics d'educació especial,
 • ni de centres d'atenció educativa preferent
 • ni de centres o aules de formació de persones adultes
Qualsevol d'aquestes només seran adjudicades quan els participants les demanin expressament, una a una.


Què es pot demanar? (Trasllats 2010)

Demanar centres i localitats que t’interessin. No demanar places que no t’interessin.

Demanar sempre les destinacions encara que t’hagin dit o et sembli que hi ha escasses possibilitats d’obtenir-les

Pots demanar fins a 300 destinacions (centres i/o localitats…), per ordre de preferència. Com no donaran d’ofici pots demanar 10, 20, 50...NOMÉS ON T’INTERESSI! (Compte: que a les adjudicacions d'estiu sí que et poden donar d'ofici!!)

La primera destinació ha de ser a la comunitat autònoma on s’han superat les oposicions. Per tant els que participeu obligatòriament en el concurs NOMÉS podeu demanar plaça a Catalunya!!

QUAN PODRÉ DEMANAR PLAÇA EN EL CONCURS DE TRASLLATS A UNA ALTRA COMUNITAT?

Dos anys després que hagis obtingut una plaça definitiva en C.T. Això pot definir la teva estratègia per obrir les peticions a més localitats, si vols augmentar les possibilitats d’obtenir una plaça en aquest concurs de trasllats.

Donaran d'ofici en aquest concurs de trasllats?: No... (Trasllats 2010)


 Com a norma general, en els concursos de trasllats poden donar d'ofici als provisionals i propietaris provisional.

NOVETAT A CATALUNYA:
Ni al  CONCURS 2010/2011  ni al concurs de 2012-2013:

 • NO  s’adjudicarà plaça  d’ofici
 • Només poden adjudicar la plaça  a un centre o localitat que s’hagi demanat!
Si a un provisional no li adjudiquen plaça definitiva, continuarà com a provisional. 

Compte: que a les adjudicacions d'estiu, als provisionals SÍ que adjudiquen d'ofici!!

Calendari del Concurs de trasllats 2010

Següents fases del concurs de trasllats (amb baremacions, resolucions, adjudicacions...)
Presentar sol·licituds: del 25 novembre al 14 desembre (inclosos)

Baremació provisional
Publicació de vacants provisionals

 -Es publicaran al DOGC abans del 25 de febrer(???)
 -Es  pot presentar reclamació per tal que surti o no una vacant.

    * Resolució provisional

 Llistes d'adjudicacions provisionals del concurs (finals  de març  2011?)

5 dies hàbils per a presentar reclamacions a la puntuació a la llista provisional
•Durant aquest termini es podrà aportar documentació acreditativa dels mèrits i requisits al·legats a la instància de participació que no hagin estat degudament justificats. (NO es poden afegir nous mèrits!!!)
•Els que hi participen voluntàriament poden renunciar (en els 5 dies)

Recordeu : 5 dies hàbils per a reclamacions i desistiments:

-Reclamacions contra l’exclusió
-Reclamacions a la puntuació
-Reclamacions contra l’adjudicació provisional d’adjudicacions
-Desistiment total o parcial (a totes les fases o alguna de les fases) del concurs (els que participen de manera voluntària)


    * Publicació de vacants definitives: abans 13 de maig

    * Llista definitiva de les adjudicacions de destinacions: Previsió: finals de maig/començaments de juny??

Amb aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació a tothom interessat i contestades totes les reclamacions.

Contra la resolució definitiva, només s’admet recurs de reposició i/o contención administratiu en el termini de dos mesos.


    * Retirar documentació presentada: finals de juliol o setembre 2011?

Dos mesos després de la publicació de la llista definitiva,  es disposarà d’un mes perquè els participants puguin retirar la documentació presentada.Les persones a les que no adjudiquin una destinació definitiva hauran de participar obligatòriament a les adjudicacions provisionals per tal d’obtenir una destinació provisional pel curs 2011-2012 (o 2011-2013 en cas de que les adjudicacions siguin per dos cursos)Calendari previst


Calendari previst Cos de mestres Cos de secundària
Vacants provisionals
Abans del divendres 25 de febrer!!(???) (sense data...)
Resolució provisional Finals de març. 5 dies hàbils per a presentar reclamacions  i renúncies. Finals de març. 5 dies hàbils per a presentar reclamacions i renúncies.
Resolució definitiva Abans 13 de maig


NORMATIVA

El que ve a la resolució del concurs de trasllats diu:

"28. Resolucions provisional i definitiva d'adjudicacions
Un cop finalitzada l'actuació de les comissions avaluadores i assignades les puntuacions als participants, i publicada la resolució d'aprovació de les vacants provisionals, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu exposarà la resolució de l'adjudicació provisional del concurs als taulers d'anuncis dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.
Les llistes annexes a la resolució indicaran: sol·licituds de participació que hagin estat excloses, fases per les concursa cada participant i puntuació total assignada, per apartats i per subapartats del barem de la base 22, l'adjudicació provisionalment obtinguda i, si n'hi ha, incidències derivades de la participació.
S'obrirà un termini de 5 dies hàbils per presentar reclamacions i/o desestiments, a comptar a partir de l'endemà de l'exposició.
Els concursants podran presentar desistiments a la participació en alguna de les fases o a la totalitat del concurs de trasllats, sempre que la seva participació en la fase o les fases del desistiment sigui voluntària.

Durant aquest termini, les persones interessades també podran aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que no hagin estat degudament justificats, però sí al·legats, durant el termini de presentació de les sol·licituds de participació, d'acord amb el que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, quant a l'esmena i millora de les sol·licituds.
Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants voluntaris que desisteixin de la participació, s'emetrà resolució definitiva, que es publicarà als serveis territorials del Departament d'Educació i al Consorci d'Educació de Barcelona i podran ser consultades a l'adreça d'Internet: http://www.gencat.cat/educacio.
Igualment, posteriorment es publicarà la resolució definitiva al DOGC, contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació.

Amb la publicació de la resolució definitiva s'entendran contestades a tots els efectes les reclamacions presentades contra la resolució provisional.

Concurs de trasllats 2010 dels cossos docents (info Departament)

El Departament d'Educació anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes, i la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola i a centres de formació de persones adultes.

El termini per tramitar la sol·licitud de participació en el concurs de trasllats és del 25 de novembre al 14 de desembre del 2010.
Per participar en el concurs de trasllats cal tramitar la sol·licitud per mitjans telemàtics durant l'horari que estableix l'aplicació; pel que fa al còmput dels terminis, la recepció en un dia inhàbil per l'Administració s'entén feta el primer dia hàbil següent.
 • Per accedir a l'aplicació és imprescindible que us identifiqueu amb el codi d'usuari o usuària d'Epoca/Atri. Si no en teniu, podeu donar-vos d'alta al registre temporal d'usuaris. En aquest cas, tingueu en compte que l’heu de conservar durant tot el procés de tramitació; sempre ha de ser el mateix.
 • Totes les pàgines de l'aplicació tenen Ajuda. Consulteu-la.
 • Un cop entreu a l'aplicació i abans de fer l'enviament final, podeu modificar les dades tantes vegades com calgui, però després de 20 minuts d'inactivitat, l'aplicació es tanca automàticament i pot ser que es perdin el canvis que no hàgiu desat.
 • Quan es desa la informació d’una pàgina, el botó Següent es mostra de color verd; si encara no s’ha desat, es mostra de color gris.
 • La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment que premeu el botó Accpta i envia; un cop fet això rebreu un missatge de correu electrònic de confirmació de l'enviament.
 • Atès que a partir de les 24 hores del 14 de desembre del 2010 ja no es pot accedir a l'aplicació, es recomana desar i imprimir una còpia dels següents documents que genera l'aplicació:
  • la sol·licitud de participació,
  • el document de presentació de mèrits i al·legacions als mèrits dels apartats que ha de valorar l'Administració i
  • el document de presentació de mèrits i al·legacions de mèrits dels apartats que ha de valorar la Comissió Avaluadora.
 • Només en el cas que hàgiu d'aportar documentació complementària, heu de presentar-la als serveis territorials del Departament d'Educació o al Consorci d'Educació de Barcelona, acompanyada de la còpia impresa dels documents esmentats abans, dins del termini de presentació de sol·licituds.
 • L'aplicació informàtica incorpora les dades i els càlculs (antiguitat, titulació, mèrits i treballs desenvolupats) recollits en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació, que també es poden consultar des de la part privada d'Epoca/Atri.
 • Per a qualsevol dubte relacionat amb l’aplicació, adreceu-vos al servei d’atenció unificada (telèfon 902 532 100, de les 8 a les 20 hores, de dilluns a divendres, excepte els dies festius); si teniu dubtes relacionats amb les dades de l'expedient, adreceu-vos als serveis territorials del Departament d'Educació o al Consorci d’Educació de Barcelona.
Sol·licitud amb el codi d'usuari o usuària d'Epoca/Atri
Sol·licitud amb el codi d'usuari o usuària temporal
Informeu-vos sobre els centres educatius a:


Normativa
Resolució EDU/3679/2010, de 12 de novembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts-escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts-escola i a centres de formació de persones adultes
Resolució EDU/3680/2010, de 12 de novembre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes

Fases de participació en el concurs (Trasllats 2010)

Fases de participació en el concurs


Les fases que apareixen activades en aquesta pantalla són les que podeu o heu de sol·licitar en el concurs. En cas que alguna d’aquestes fases no estigui activada i considereu que teniu dret a participar-hi, poseu-vos en contacte amb els vostres serveis territorials o, si escau, amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

En funció del tipus de participant que consti en la convocatòria i de les fases que se sol·licitin, l’aplicació desplegarà unes o altres pantalles per tal que siguin completades i trameses telemàticament des de la pantalla final.

Els participants funcionaris en pràctiques, que obtindran destinació, en ocasió de vacant, per número d’ordre en la resolució del procés selectiu i no per barem, no han d’emplenar les pantalles corresponents als mèrits, ja que participen amb zero punts.

Cos de mestres:

Dret preferent a centre: bases 10 a 12 de la resolució de convocatòria
Dret preferent a municipi o zona: bases 13 a 16 de la resolució de convocatòria
Concurs de trasllats: bases 17 a 21 de la resolució de convocatòria

Cossos de la Inspecció i cossos d’ensenyaments secundaris:

Dret preferent a centre bases 11 a 13 de la resolució de convocatòria
Dret preferent a municipi o zona: bases 14 a 16 de la resolució de convocatòria
Concurs de trasllats: bases 17 a 21 de la resolució de convocatòria

Per als requisits i forma de participació pel dret de concurrència consulteu a la resolució de convocatòria la base 19 (cos de mestres) o 18 (cossos de la Inspecció i d’ensenyaments secundaris)

Com puc afegir mèrits, formació...? (Trasllats 2010)

Mèrits de valoració per la comissió avaluadora


L’aplicació mostra, mitjançant el botó ‘Confirmeu mèrits’, la formació (apartats 5.1 i 5.2) i la
participació en projectes d’innovació (apartat 6.2) que consten als registres del Departament d’Educació. Heu de seleccionar els mèrits d’aquests apartats que al·legueu als efectes del barem en aquest concurs.

Als efectes d’afegir mèrits als apartats indicats, o d’al·legar mèrits per qualsevol altre
apartat, caldrà que descriviu a la pantalla d’ ‘Afegiu mèrits’ corresponent els mèrits que
demaneu que es revisin i que els justifiqueu. Perquè un mèrit quedi justificat, se n’ha
d’aportar la documentació quan aquesta no consti al Registre informàtic de personal docent.
Totes les al·legacions quedaran recollides en el document de Presentació de mèrits i
d’al·legació de mèrits en format pdf que es generarà un cop enviada la sol·licitud des de la
pantalla final.

Únicament quan els mèrits al·legats s’hagin de justificar documentalment, heu de presentar
còpia del document de presentació de mèrits, dins del termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa que l’acompanyi, al registre dels serveis territorials que us corresponguin (Consorci d’Educació de Barcelona o serveis territorials on esteu adscrit aquest curs 2010-11 o, en el seu defecte, àmbit territorial corresponent a la darrera destinació).

L'Administració podrà, en qualsevol moment del procediment, corregir d'ofici les dades, si es
constata que són inexactes o que no s'adeqüen als criteris de les bases de la convocatòria.

Cos de mestres:
El barem aplicable al concurs està detallat a la base 22 de la resolució de convocatòria. La
base 23 dóna instruccions sobre la seva acreditació o justificació documental.

Cossos de la Inspecció i cossos d’ensenyaments secundaris:
El barem i la justificació documental de cada apartat es relacionen als annexos 8 i 9 de la
convocatòria.

Equivalències EOI i Marc europeu per a les llengües (Trasllats 2010)

Equivalencias entre las enseñanzas reguladas por el Real Decreto 967/1988, de 2 de septiembre, las reguladas por el Real Decreto 944/2003, de 18 de julio, y las enseñanzas a las que se refiere este real decreto